Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında TNT Deneyimi

Yayınlanma Tarihi: 04.01.2010

Sürdürülebilir Kalkınma destekli sosyal projeler

Kurumsal sosyal sorumluluk ile sürdürülebilir kalkınma arasında birbirini bütünleyen ve destekleyen bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Kendilerini yaşadıkları çevreye ve dünyaya karşı sorumlu hisseden şirketler şeçtikleri sosyal sorumluluk projeleri ile kendi ülkelerinde veya dünyada sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedirler.

Bu çalışmalar kurumun tüm paydaşlarına karşı bir sorumluluğu olduğu gibi, günümüzde, kurumun itibarı açısından da çok önemli bir etken olarak görülmeye başlanmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma kavramı artık sadece çevresel faaliyetlerle sınırlandırmamaktadır. Yoksulluğun azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması ile ilgili yapılacak her türlü çalışma da sürdürülebilir kalkınma kapsamında değerlendirilmektedir. 1992 yılında Rio'da gerçekleştirilen Dünya Zirvesinde temelleri atılan bu yaklaşım çevresel boyutun yanısıra sürdürülebilir kalkınmada sosyal boyutun da öne çıkmasını sağlamıştır.

TNT Dünya Gıda Örgütü İşbirliği

TNT Express bir sosyal sorumluluk projesi olarak kendisine küresel açlıkla mücadeleyi seçmiş ve bu çerçevede Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü'nü desteklemeye karar vermiştir.

2002 yılında TNT ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu işbirliği anlaşması şu konuları kapsamaktadır:

- Dünyada açlıktan en çok etkilenen 5 ülkede seçilen ilkokullara doğrudan gıda yardımı ve okullarda gelişim aktivitelerinin desteklenmesi. Bu proje için seçilen ülkeler; Tanzanya, Malawi Gambia, Kamboçya ve Nikaragua'dır.
- Bu ülkelerde gönüllü olarak çalışmak üzere her yıl toplam 36 TNT çalışanının üçer aylık dönemler için sahaya gönderilmesi.
- Depo yönetimi, ulaşım ağının organizasyonu, sürücü eğitimleri ve buna benzer konularda Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütünün konusunda uzman TNT personeli ile desteklenmesi.
- Acil durumlarda Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütüne felaketin yaşandığı bölgelere hızlı müdahalesi konusunda yarımcı olunması. İşbirliğinin ilk 4 yılında TNT 25 ayrı acil durumda Dünya Gıda Örgütü'nü destklemiştir. Bunların içerisinde Tusunami felaketi ve Pakistan depremi gibi acil durumlar da bulunmaktadır.

TNT katkısıyla alınan gıda cuvalları ilkokullara gönderilmek üzere araçlara yükleniyor

Okul Beslenme Programı ve Gönüllü Çalışma

Okul beslenme programı TNT ve Dünya Gıda Örgütü arasında yürütülen en büyük projedir. Bu proje kapsamında Dünya'da açlıkla mücadele eden ülkelerden beş tanesinde ( Bu ülkeler Tanzania, Malawi, Gambia, Nikaragua ve Kamboçya) ülkelerin Eğitim Bakanlıkları ve Dünya Gıda Örgütü tarfından seçilen ilkokullarda doğrudan gıda desteği ve okullarda gelişim aktiviteleri yapılması bulunmaktadır.

Çocuklara öğlen yemeği olarak haşlanmış mısır dağıtılmakta

Bu proje kapsamında benim de gönüllü olarak üç ay süreyle çalışma fırsatı bulduğum Tanzanya'da Okul Beslenme Projesi için 330 adet ilkokul seçilmiştir. Bu ilkokullar için TNT'nin ayırdığı bütçe yıllık 500.000 usd'dır. Bu paranın %70 lik bölümü ile doğrudan gıda desteği sağlanmaktadır. Geri kalan % 30'luk bölüm ile ise okullarda, ülkenin ihtiyacına göre seçilmiş gelişim projeleri yapılmaktadır. Tanzanya için seçilmiş gelişim projeleri "Yağmur Suyu Toplama Tankları" ve "Yakıt tasarruflu Ocak" inşa edilmesidir.

Bu projnin en önemli kısımlarından birisini oluşturan gönüllü çalışma, çalışanların projeye katılımı ve projenin şirket içerisinde yayılımı açısından son derece önemlidir. Gönüllüler sahada yapıkları çalışmalara bireysel beceri ve deneyimleri ile destek verirken aynı zamanda da sahada yapılan çalışmaları ve TNT'nin katkısını kendi iş arkadaşlarına ve çevrelerine aktarmaktadırlar. Bunun için oluşturulan internet sayfasına tüm gönüllüler kendi deneyimlerini aktaran öyküler yazmaktadır (www.storiesworthtelling.org).

Yapılan çalışmaların hem TNT çalışanlarına, hem de topluma duyurulması iki açıdan çok önemlidir: Birincisi, yapılan çalışmaların TNT çalışanlarına aktarılması projenin devamlılığı için çok önemlidir, çünkü okul beslenme projesi TNT çalışanlarının bağışlarıyla büyümektedir. Sadece 2006 yılında TNT çalışanlarından Dünya Gıda Örgütüne bağışlanmak üzere toplanan para 2.4 milyon Euro'yu bulmuştur. İkincisi, topluma duyurulması son derece önemlidir, çünkü TNT'nin bu ülkelere yaptığı katkı basit bir sponsorluktan öte, kelimenin tam anlamıyla hayar kurtaran bir katkıdır.

Gelişim Projeleri ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkısı

Tanzanya için seçilen iki gelişim projesi olduğunu söylemiştik. Şimdi bunlardan biraz daha detaylı söz edelim.

Tanzanya'da okul beslenme projesi için seçilen ilkokullar ülkenin en kurak ve yoksul bölgelerinden seçilmişlerdir. Bu okulların bulunduğu bölgelerin en büyük problemlerinden ikisi kuraklık ve ormansızlaşma problemleridir. Bu sebeple bu bölgelerdeki ilkokullarda bu problemlere çözüm olabilecek ve ülkede kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli iki proje uygulanmaktadır.

Lamba köyü ilkokulu su kaynağından su toplamaya çalışan çocuklar

Yağmur suyu toplama tankı projesi okulların bir eğitim yılı boyunca içmek ve yemek pişirmek için gerekli olan su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşaa edilmektedir. Okullara her biri 30.000 lt. lik iki adet su tankı inşaa edilmektedir. Toplam 60.000 lt. su ortalama öğrenci sayısına sahip (500-700) bir ilkokulun bir eğitim yılı boyunca gerekli su ihtiyacını karşılamaktadır.

Yağmur suyu toplama tankları, Afrika'da kuraklığa karşı etkin çözümlerden birisi olarak gösterilmektedir. http://hdr.undp.org/hdr2006/
Okullara ne gibi faydalar sağladığına baktığımızda, öncelikle, çocuklar temiz ve yeterli suya sahip olacaklardır. Yeterli su olması sebebiyle okulda düzenli yemek pişebilecektir ve temiz su olması sudan kaynaklanan hastalık riskini azaltacakır. Çocuklar her sabah okula su taşımak için en az üç kilometrelerce yol yürümekten kurtulacaklardır. Okula su gelmesi ve yeterli su olması sebebiyle hijyen eğitimi alabileceklerdir.

Bütün bu faydalara baktığımızda yağmur suyu toplama tankı projesinin ülkede eğitimin ve kalkınmanın sürüdürülebilirliği açısından hayati önemde bir proje olduğu görülmektedir.

İkinci projemiz olan Yakıt Tasarruflu Ocaklar okulların mutfaklarına inşaa edilmektedir. Bu ocaklarda bölgedeki tek yakıt kaynağı olan odun yakılmaktadır. Bölge halkının elindeki tek yakıt kaynağının odun olması sebebiyle çok fazla ağaç kesilmektedir. Ülkenin kurak bölgeleri yarı çöl diye anılmaktadır ve hızla çölleşmektedir. Şu anda okulların mutfaklarında çocuklara yemek pişirmek için mutfakların içerisinde açıkta ateş yakılmaktadır. Ateş etkin olarak kullanılamadığı için çok fazla enerji israfı olmaktadır. Yemek pişiren aşçılar içerideki dumandan etkilenmekte, gözlerinde ve solunum yollarında bir takım rahatsızlıklar yaşamaktadırlar.

Yakıt tasarruflu ocakların faydalarına baktığımızda en büyük katkı yakıt olarak kullanılan odunda %65 oranında tasarruf sağlamasıdır. Ocaklardaki kapak ve baca sistemi sayesinde mutfaklarda dumansız bir ortam sağlanmaktadır. Bu da dumandan kaynaklanan sağlık problemlerini çözmektedir. Bu ocağın küçük bir modeli köylü kadınlara evlerinde inşaa etmeleri için öğretilmektedir.Köylü kadınlar bu ocağı evlerine inşa ettikçe tasarrufun boyutu büyüyecek ve çevre konusunda bilinçlenme artacaktır.

Bütün bu faydalardan yola çıkarak bu proje, yöre halkına, okullara ve ülkeye sağladığı toplumsal faydalar yanında ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemesi adına da son derece önemlidir.

Sonuç

Seçilen sosyal sorumluluk projelerinin çok yönlü olması mümkündür. Sadece bir yöre halkını veya bir konuyu destekleyebileceği gibi, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve küresel problemleri de aynı anda desteklemesi mümkündür.

TNT örneğinde de görüleceği gibi, ilkokullara gıda yardımı, yağmur suyu toplama tankı ve yakıt tasarruflu ocak gibi projeler sadece yöre halkına yapılan bir destek değildir. Ülkede eğitimin ve kalkınmanın sürdürülebilirliğine, kuraklıkla mücadeleye ve küresel anlamda açlıkla savaşa da destek vermektedir.

Kürsel açlıkla savaş için :

Yapacağınız her 34 usd'lik bağış bir çocuğun bir yıllık gıda ihtiyacını karşılamaktadır.
http://group.tnt.com/wfp/donation.asp

Daha fazla bilgi için :
http://group.tnt.com/wfp
http://wfp.org
http://wfp.org/food_aid/school_feeding