Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet’ isimli proje raporuna göre; göç ve çevre alanında çalışan STK’larda toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan etkinlik ve projeler giderek artıyor.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi Araştırmacısı Kristen Biehl’in, Raoul Wallenberg Enstitüsü İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı desteğiyle yürüttüğü ‘Türkiye’de göç, çevre ve toplumsal cinsiyet’ projesinin final raporu yayınlandı. Rapor, Türkiye’de aktif olarak hak temelli çalışmalar yürüten, yarısı göç, yarısı çevre alanından olmak üzere toplam 30 farklı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ile yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlarla ortaya çıktı. Kristen Biehl’in, Kadir Has Üniversitesi’nden akademisyen Özlem Aslan ile birlikte kaleme aldığı raporda, Türkiye’de göç ve çevre ile ilgili konularda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlenmelerinin toplumsal cinsiyeti çalışma alanlarıyla nasıl ilişkilendirildikleri, cinsiyet eşitliğini çalışma alanları ve kendi iç yapılanmalarına ne şekilde yansıttıkları inceleniyor. 

"Yüzde 60'ında karar vericiler kadın"

Rapora göre; göç alanında çalışan STK’larda toplumsal cinsiyet olgusu göç̧ deneyimini önemli ölçüde etkileyen bir unsur olarak kabul ediliyor. Kadın göçmen ve mülteciler genel olarak ‘hassas grup’ kategorisi altında değerlendiriliyor. Bunun nedenleri arasında, göç eden kadınlar için bakım emeği yükünün ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin artması, destek ve koruma hizmetlerine erişimin kısıtlı olması, göç̧ sonrası yaşanan işsizlik, geçim sağlayamama ve sosyal dışlanmaya işaret ediliyor. Bunun yanında göçün toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde olumlu anlamda dönüştürücü etkisine de vurgu yapanlar çoğunlukta. Görüşme yapılan kuruluşların tamamının toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan etkinlik veya projeleri bulunuyor. Öne çıkan başlıca yöntem; kadınlara yönelik özel program ve projeler yürütülmesi. Proje veya faaliyetlerde eşit kadın-erkek kotası belirlemek, toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında erkekler ve çocuklar gibi farklı hedef gruplara yönelik eğitim çalışmaları yapmak da benimsenen genel yaklaşımlar içinde. Örgütlenmeler içinde kadınlar sayıca baskın, dolayısıyla toplumsal cinsiyet duyarlılığının da ‘doğal’ olarak var olduğu düşünülüyor. Görüşülen 15 kuruluş arasında çalışan ve üye sayılarının cinsiyet dağılımına bakıldığında yüzde 53’ünde kadın erkek oranı yarıya yakın, yüzde 40’ında ise kadınlar ağırlıkta çıktı. Kuruluşların yüzde 60’ında da kadınların karar verici konumlarda olduğu görülüyor. Üç kuruluşun da ‘toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırma’ örneği olarak sayılabilecek bir yeniden yapılandırma sürecinden geçtikleri görülüyor.

Cinsiyet belirleyici rol oynuyor

Çevre alanında çalışan STK’larda, cinsiyetin çevresel sorunlardan etkilenmede belirleyici bir rol aldığı görüşü yaygın olarak kabul görüyor. Bu bağlamda kadınların bakım emeği ve tarımdaki rolleri gereği çevre tahribatından çok daha olumsuz şekillerde ve daha derinden etkilendikleri vurgulanıyor. Kadınların tam da bu nedenlerden ötürü çevresel yıkım ve felaketlere karşı mücadelede de çok daha ön planda durdukları sıklıkla vurgulanıyor. Çoğu çevre STK’ları kadınların ezilmesine neden olan ataerkil düzen ile doğanın ezilmesi arasında net bir paralellik kuruyor. Görüşme yapılan kuruluşların yüzde 67’sinin toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan etkinlik ve/ya projeleri bulunuyor. Öne çıkan başlıca yöntemler arasında etkinlik ve toplantılarda kadın katılımını özellikle teşvik eden önlemler almak bulunuyor. Yerel ölçekte çalışan kuruluşlar arasında özellikle kadın hareketini destekleyen etkinlikler yürütülüyor. Fakat çevre alanında mücadele konularının ağırlıklı fiziki ve coğrafi meseleleri içermesi ve fon kuruluşlarının talepleri toplumsal cinsiyet meselesinin öncelikli bir konu olarak ele alınmasını zorlaştırabiliyor. Örgütlenmeler içinde sayıca kadın-erkek eşitliği hakim; toplumsal cinsiyet eşitliği daha çok ‘esnek’ çalışma koşulları üzerinden sağlanmaya çalışılıyor. Görüşülen 15 kuruluş arasında çalışan/üye sayılarının cinsiyet dağılımına bakıldığında yüzde 67’sinde kadın erkek oranı yarıya yakın, yüzde 13’ünde ise kadınlar ağırlıkta çıktı. Kuruluşların yüzde 50’ye yakınında kadınlar karar verici konumlarda ağırlıklı yer alıyor. 

Kadınlar en kırılgan grup

Göç ve çevre alanlarına beraber bakıldığında; kadınlar benzer nedenlerle en kırılgan grup olarak tanımlanıyor. Kadınların hem göç ve yerinden edilme süreçlerinden hem de kirlilik, kuraklık ve iklim krizi gibi çevresel olgulardan daha olumsuz etkilenmelerinin başlıca nedeni olarak toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadının yüklenmek zorunda kaldığı bakım emeği gösteriliyor. Her iki alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak kadınlar ve kadın katılımını artırmaya yönelik çalışmalar ön plana çıkıyor. Erkeklik ve LGBTİ+ öznellikleri de dahil olmak üzere diğer cinsiyet kimlikleri ve dinamikleri nadir olarak çalışmaların bir parçası yapılıyor. Çalışan ve gönüllüler olarak kadınlar ön plana çıkıyor. Görüşme yapılan STK’larda çalışan/üye sayılarına toplam olarak bakıldığında, kuruluşların yüzde 80-90’ında cinsiyeti kadın olanların oranı erkek olanlara eşit ya da daha fazla ve karar alma mekanizmalarında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Bu durumu açıklayan başlıca nedenler arasında, kadınların toplumsal konulara ‘daha duyarlı’ olması, gönüllü çalışmaya daha istekli olmaları ve genel olarak sivil toplumun çalışma koşulları bakımından görece ‘esnek’ yapısı ön plana çıkıyor. Fakat sayısal eşitlik veya çoğunluğun doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen yaklaşım ve mekanizmalara yol açtığı da söylenemez. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne oranda kavramsallaştırıldığı ve çalışmalara yansıtıldığı arasında önemli farklar ortaya çıkıyor. Çevre alanında daha derinlikli analizler ve feminist kuram ön planda iken göç alanında çalışan STK’larda daha yoğun, kapsamlı ve kurumsallaşan çalışmalar gerçekleştiriliyor. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.