WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarını destekleyen kurumlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 

UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs'in yaygınlaşması için hazırlanan WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlıyor. 

Rehberde, WEPs'in 7 prensibi sırayla incelenerek şirketler için bir yol haritası çiziliyor. WEPs'in 1. Prensibi için çıkarılan yol haritasını aşağıda inceleyebilir, rehberin tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz.

WEPs PRENSİP 1: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ÜST DÜZEY KURUMSAL LİDERLİK SAĞLANMASI 

KAPSAM 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşma konusunda lider- liğin önemini vurgulayan ilk prensip, yedi prensibin tamamının başarılı bir şekilde uygulanması için temel oluşturmaktadır. Bu prensip dahilinde, kurumun lider kadrosunun toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dair uzlaşması ve bu alanda kurumun tamamına tutarlı ve güçlü bir liderlik sergilemesi beklenmektedir. 

Üst düzey yönetimde uzlaşmanın sağlanmasıyla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl uygulanacağının, takip edileceğinin ve ölçüleceğinin belirlendiği bir plan geliştirilmesi öngörülmektedir. 

Kurumsal planın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir: 

- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda üzerinde uzlaşılmış bir kurumsal yaklaşım ortaya koyması; 

- Üst düzey yönetimin gerçekleştirilecek çalışmalara liderlik etmesi; 

- Kurumun tüm operasyon alanlarında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa hizmet eden performans göstergelerinin ortaya konması ve değerlendirilmesi; bu değerlendirmeler ışığında kurumsal planın belirli aralıklarla gözden geçirilmesi. 

GÖSTERGELER

- Kurumun toplumsal cinsiyet eşitliği politikası ve yol haritasının olup olmaması, oluşturulmuş politikanın ve yol haritasının kurumun misyon, vizyon ve değerleriyle ilişkisi 

- Kurumun toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusundaki ekonomik gerekçelerini, alacağı muhtemel riskleri ve elde edeceği fırsatları kapsayan strateji dokümanı 

- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesini desteklemek üzere kurulmuş/görevlendirilmiş yönetici(ler) veya iç yapılanma; kurum içinde farklı düzeylerde çalışanların görüşlerini almaya imkan tanıyacak mekanizmaların varlığı 

- Kurumun üye olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı platformlar ve bu platformlardaki rolü 

- Kurum sözcülerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının ekonomik alanda güçlenmesine yönelik demeçleri, kurumsal dokümanlarda paylaşılan bilgi ve veriler 

UYGULAMA ALANLARI 

STRATEJİ VE PLANLAMAYA YÖNELİK 

● Kadın çalışan istihdam etmenin kuruma katkılarının altını çizen bir yaklaşım geliştirmek ve bu yaklaşımı stratejinin parçası haline getirmek. 

● Ulusal ve uluslararası hukuki çerçeve ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ekonomik argümanlar hakkında bilgi sahibi olmak. 

● Politika ve stratejinin üretilmesi ve uygulanması aşamalarında şirket içerisinde yeterli bilgi ve birikim olmadığı takdirde dışarıdan uzman desteği almak.

● Kurum içindeki toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik engelleri belirlemek. 

● Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kurumsal hede er belirlemek, mevcut politika, program ve uygulamaların değerlendirmesini yapıp, toplumsal cinsiyet eşitliği hede erine olan etkilerini ortaya çıkarmak. 

● Tüm çalışanlar için kapsayıcı ve eşitlikçi bir çalışma ortamı olmasını ve karar alma süreçlerine kadın ve erkeklerin eşit şekilde katılımının sağlanmasını, değerlendirme mekanizmalarına birer kriter olarak eklemek. 

● Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına aktarmak üzere gerekli nansal kaynak ayırmak. 

● Ürün/hizmet geliştirme, nans, satın alma ve birleşmeler de dahil olmak üzere tüm alanlardaki karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınmasını sağlayacak politikalar geliştirmek. 

PAYDAŞ KATILIMINA YÖNELİK 

● Politika ve uygulamalara yönelik geri bildirim almak üzere iç ve dış paydaşların yer aldığı platformlar oluşturmak.

● Kadınların ekonomik alanda güçlenmesi ve top- lumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışan paydaşlar ile işbirliği fırsatlarını belirlemek, kurumun ilgili platformlara üye olmasını sağlamak. 

YÖNETİM SÜRECİNE YÖNELİK

● Kurumun toplumsal cinsiyet eşitliği performansını izlemek üzere bir yapı kurmak veya konu ile ilgilenmek üzere bir üst düzey yönetici atamak.

● Uygulamalara yönelik izleme-değerlendirme süreçlerinin üst düzeyde sahiplenilmesini sağlamak.

İLETİŞİME YÖNELIK

● Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine kurum dışına yönelik mesajlar oluşturmak.

● Çalışanlara ve paydaşlara yönelik toplumsal cinsi- yet eşitliği odaklı iletişim planı hazırlamak.

● Kurum sözcülerinin demeçlerinde, kuruma ait iletişim platformları ve malzemelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını vurgulamak.
● Kurum liderlerinin davranışlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmelerini sağlamak (kadınların yeterince temsil edilmediği toplantılara katılmamak ya da katılım gösterilen toplantılarda bu konuya dikkat çekmek/dikkat çekilmesini teşvik etmek gibi.)

Bu yazıdaki bilgiler, UN Global Compact Türkiye tarafından hazırlanan WEPs Uygulama Rehberi'nden alınmıştır. Rehberin tamamını incelemek için lütfen tıklayın.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu