Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.
Dünya Bankası cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik maliyetini ortaya koymak için bir rapor dizisi yayınlamaya başladı. Dizinin ilk yayını olan Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor. 
 
Rapordan öne çıkan başlıklara göz atarsak: 
 

Kadın-erkek arasındaki gelir farklarının temelinde toplumsal yapıların yol açtığı fırsat eşitsizliği yer alıyor.

 • Birçok ülkede hala kadınların ortalama eğitim düzeyi ve okur-yazarlık oranı erkeklere kıyasla daha düşük. 
 • Sosyal normlar ve ayrımcılığa yol açan tutumlar kadınlar işgücüne katılımında farklılıklara yol açıyor, kadınların gelir getiren işlerle uğraşma olasılığını azaltıyor.
 • Kadınlar işgücüne katıldıklarında genellikle yarı zamanlı, kayıt dışı işlerde veya düşük ücretli mesleklerde çalışıyor.
 • Eğitim ve işgücüne katılımdaki eşitsizlikler gelir farkına yol açarken kadınların pazarlık gücünü azaltıyor, seslerini duyurmalarını zorlaştırıyor.
 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların toplumdaki gücünü azaltarak temel insan haklarından yoksun kalmalarına yol açıyor.
 

 • Çok sayıda kız çocuğu fiziksel ve ruhsal açıdan anne ve eş olacak olgunluğa erişmeden, 18 yaşından önce evleniyor.
 • Kadın ve kız çocukları evde, iş yerlerinde ve kamusal mekânlarda cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma riskiyle karşılaşıyor.
 • Kadınların evde, iş yerinde ve ulusal kurumlarda temsil ve sesini duyurma kapasitesi genellikle erkeklere kıyasla daha düşük.
 • Toplumsal alanda eşitsizlikle karşılaşan kadınların çocukları da olumsuz etkileniyor. Örneğin, genç ve eğitimsiz annelerin çocuklarının beş yaşına gelmeden ölüm, besin yetersizliği ve okulda başarısızlık riski diğer çocuklardan daha yüksek.
   

Kız çocukları ve kadınlara yönelik fırsat eşitsizliği yalnız kendileri için değil aileleri ve ülkeleri için de önemli kayıplara yol açıyor.   
 

 • Dünya beşeri sermaye varlığının yalnız %38’i kadınlardan kaynaklanıyor. Düşük ve orta-düşük gelir düzeyindeki ülkelerde bu oran üçte birin altında yer alıyor.
 • Kadın-erkek arasındaki gelir eşitsizliği dünya ölçeğinde kişi başı ortalama 23,6 bin dolar gelir kaybına yol açıyor. Kişi başı kayıp tutarı ülkelerin gelirleri arttıkça artış gösteriyor, yani cinsiyet eşitsizliğin ülke ekonomisine maliyeti artıyor. 
 • Cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan beşeri sermaye varlığının toplam büyüklüğü 160,2 trilyon doları buluyor. Gelirlerde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların gelir düzeyinin erkeklerinkine eşitlenmesi halinde dünya beşeri sermaye varlığının %21,7, ülkelerin toplam servetinin %14,7 artabileceği hesaplanıyor.


Bilinçli müdahale ve yatırımlarla kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsiyet eşitsizliğini sonlandırmak, böylece sürdürülebilir büyüme ve zenginliğe ulaşmak mümkün. 
 

 • Kadınların erkeklerden daha düşük gelire sahip olmasının başlıca nedenleri işgücüne katılımın, çalışılan saatlerin ve ücretlerin daha düşük olması. Bu faktörlerin yol açtığı “verimlilik tuzağının” altında kısmen kadınları ücretsiz bakım işleri ve kayıtsız çalışmaya yönelten toplumsal yargılar yatıyor.
 • Kadınların gelirlerinin ve beşeri sermaye varlığının artması için erken çocukluk çağı ve örgün eğitimden mesleki ve mezuniyet sonrası eğitime yaşam döngülerinin tümünü kapsayan yatırımların yapılması, kadın ve erkeklerin eşit fırsat ve kaynaklara erişiminin sağlanması gerekiyor. 
 • Özellikle düşük gelirli ülkelerde hem erkek hem kadınları kapsayan yaşam döngüsü boyunca bireylerin işgücüne etkin katılımına yönelik politika ve eylemler ülkedeki beşeri sermaye varlığına önemli katkı sağlıyor. 
 • Rapor beşeri sermaye gelişimi için Dünya Bankası tarafından geliştirilmiş yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarını kapsayan STEP programını öne çıkarıyor:
 
 1. Aşama: Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi
 2. Aşama: Kaliteli Temel Eğitim
 3. Aşama: İş Piyasasının Talep Ettiği Becerileri Geliştirilmesi
 4. Aşama: Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi
 5. Aşama: Esnek, Etkili ve Güvenceli İş Piyasalarının Geliştirilmesi
   

Kadınların iş olanakları ve gelirlerinin artırılması için çeşitli alanlarda etkili müdahaleler yapılabilir. Yapılan araştırmalar özellikle aşağıdaki alanlarda müdahalelerin önemini vurguluyor.
 

 • Ücretsiz işlere, özellikle ev ve bakım işlerine ayrılan zamanın azaltılması, bu sorumlulukların yeniden dağılımının sağlanması;
 • Üretim varlıklarına (özellikle toprak, kredi, sigorta, tasarruf ve eğitim) erişimin ve varlık üzerinde söz sahibi olmanın sağlanması;
 • Toplumsal kurumlar ve piyasalardaki yetersizliklerin giderilmesi (bilgi ve sosyal ağlara sınırlı erişim, yasal ve mali engeller, toplumsal önyargılar).    

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu